Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

26 lipca 2019

NR 56 (Sierpień 2019)

Amortyzacja podatkowa w przypadku wpłaty zaliczki na poczet przyszłej dostawy środka trwałego

177

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej planuje rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w kolejnym miesiącu – chodzi o rejestrację w CEIDG oraz zgłoszenia do US, ZUS itd. Podczas wyjazdu prywatnego w inną część kraju okazało się, że znajomi dysponują maszynami, które są oferowane w cenach promocyjnych. Osoba fizyczna wpłaciła zaliczkę (gotówkowo) na poczet przyszłej transakcji. Po tygodniu działalność gospodarcza została zarejestrowana i już po rejestracji osoba fizyczna dokonała przelewu, płacąc pozostałą część należnej kwoty. Na całość wynagrodzenia sprzedającego została wystawiona faktura bez VAT. Czy całość zapłaty (wraz z zapłatą w gotówce) może zostać zaliczona do kosztów podatkowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ
Przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych całość kwoty wykazanej na fakturze jako wynagrodzenie za zapłatę za maszyny - zarówno tę część, która została zapłacona gotówką jak i przelewem. Uzasadnienie dla płatności w gotówce wynika z faktu, iż w momencie dokonywania przelewu osoba fizyczna nie była jeszcze zarejestrowanym przedsiębiorcą. 

UZASADNIENIE
Podstawowym aktem prawnym dla przedsiębiorców (w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) jest ustawa Prawo przedsiębiorców z 2018 r. Dla rozpatrywanego zagadnienia należy przywołać treść art.19, gdzie wskazuje się: Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Powyższy przepis należy rozumieć w ten sposób, iż w przypadku zapłaty z tytułu czynności gospodarczych przez przedsiębiorcę na rzecz innego przedsiębiorcy, gdzie wartość przelewu (odniesienie do jednej transakcji) wynosi więcej niż 15 000 zł, niezbędne jest zachowanie formy przelewu bankowego (poprzez rachunek płatniczy w banku lub SKOK). 

Jednocześnie sankcja dla tego przepisu została wyrażona w treści art.22p ust.1 i ust.3 pkt 1 u.p.d.o.f., gdzie czytamy: Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. I dalej: Przepisy ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych. Powyższy przepis wskazuje na dwa ważne zagadnienia:

  • po pierwsze, w ust.1 mówi się o podatniku prowadzącym działalność gospodarczą, a w omawianym problemie mamy do czynienia z sytuacją, w której zaliczka była wpłacana przez osob...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę