Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

30 kwietnia 2020

NR 65 (Maj 2020)

Zakup okularów dla pracownika - koszty pracownicze

71

Jesteśmy spółką handlową. Nasz pracownik po przeprowadzeniu badań okresowych z zakresu medycyny pracy otrzymał zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność do dalszego jej wykonywania. Na zaświadczeniu znalazła się adnotacja „praca w okularach przy komputerze”. Nie uzyskał innego zaświadczenia o konieczności noszenia okularów podczas pracy. Czy wydatek z faktury za szkła korygujące z dołączoną kserokopią (oryginał pozostaje w aktach osobowych pracownika) takiego ogólnego zaświadczenia będzie stanowić koszt podatkowy dla firmy?

ODPOWIEDŹ 


Powyższy wydatek na okulary dla pracownika będzie stanowił koszt uzyskania przychodu bowiem stanowi tzw. kategorię kosztów pracowniczych i byłby nim nawet w przypadku nieuzyskania przez pracownika zaświadczenia o konieczności noszenia okularów. 

Wtedy jednakże w sytuacji sfinansowania zakupu okularów dla pracownika wydatek ten będzie dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu. 

UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 15 ustawy Kodeks pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Szczegółowe zasady przyznawania poszczególnych świadczeń w ramach zapewniania takich warunków określone są w przepisach samego kodeksu pracy, albo aktów wykonawczych, w tym w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Warto również zauważyć, iż w świetle art. 304 Kodeksu pracy. pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 Kodeksu pracy, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. Zatem przepis ten jest podstawą do zapewniania okularów np. pracującym przy komputerach zleceniobiorcom. 

W sposób szczególny Ustawodawca potraktował pracowników zatrudnionych przy komputerach, gdyż jest to  grupa, której pracodawca ma zapewnić okulary korygujące wzrok.

Podstawą prawną ww świadczenia jest  § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zgodnie z tym przepisem pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, 
o której wyżej mowa, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Należy przy tym podkreślić, iż przez pracownika rozumie się każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, co w praktyce oznacza użytkowanie komputera przez 4 godziny. W przypadku jednak osób mających obniżony wymiar czasu pracy (np. niepełnosprawnych), czas użytkowania może być mniejszy. 

Odnosząc się do kwestii kosztów podatkowych obowiązuje tu ogólna zasada wyrażona w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tzn. że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, musi spełniać następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesion...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę