Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

12 listopada 2019

Wykorzystanie przez naczelnika urzędu skarbowego materiałów z innego postępowania podatkowego

130

Wobec jednoosobowego przedsiębiorcy prowadzone jest postępowanie w zakresie podatku PIT. Okazało się, że urząd skarbowy włączył do akt sprawy przesłuchania świadków złożone w całkowicie innym postępowaniu podatkowym. Czy takie działanie urzędu skarbowego jest dopuszczalne i jak można zapoznać się z tymi zeznaniami przeciw przedsiębiorcy?

ODPOWIEDŹ

Organ podatkowy ma prawo włączyć do akt postępowania podatkowego dowody zgromadzone w innym postępowaniu podatkowym (w tym prowadzonym wobec innego podatnika). Obowiązkiem organu podatkowego zgodnie z zasadą zapewnienia czynnego udziału stron jest udostępnianie na każdym etapie postępowania, materiałów zgromadzonych w sprawie. Również przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

 

UZASADNIENIE

Ordynacja Podatkowa jest skonstruowana w ten sposób, że zawiera tzw. klauzule generalne, które określa się powszechnie (w doktrynie prawa podatkowego oraz orzecznictwie sądów administracyjnych) jako zasady podatkowe. Jedną z takich zasad podatkowych (klauzul generalnych) jest zasada wyrażona w treści art.123 §1 OP: Organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Istnieje jednakże warunek, który zwalnia organ z tego obowiązku: W §2 wskazuje się: Organ podatkowy może odstąpić od zasady przewidzianej w §1, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek strony, oraz w przypadkach, o których mowa w art.200 §2 pkt 2.

§1 art.123 OP nakazuje zatem, aby organ podatkowy prowadząc postępowanie podatkowe zapewnił w swoich działaniach czynny udział strony postępowania (podatnika).

W omawianym przypadku doszło do wykorzystania dowodów zgromadzonych w całkowicie innym postępowaniu podatkowym dla celów postępowania podatkowego prowadzonego wobec podatnika. Taka sytuacja jest jak najbardziej możliwa i dopuszczalna, gdyż Ordynacja Podatkowa nie przewiduje bezpośredniości w gromadzeniu dowodów. Dlatego wykorzystanie dowodów z innego postępowania, w tym postępowania karnego - skarbowego (prowadzonego równocz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę