Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy koszty związane z pozyskaniem waluty wirtualnej (tzw. wykopanie) mogę zaliczyć do kosztów bezpośrednich nabycia waluty wirtualnej?

ODPOWIEDŹ

Wydatki ponoszone w związku z „kopaniem” waluty wirtualnej, takie jak wydatki na zakup sprzętu przeznaczonego do „kopania” waluty wirtualnej oraz na zakup energii elektrycznej zużywanej w tym celu należy uznać za wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej, o których mowa w art. 22 ust. 14 u.p.d.o.f. Takie stanowisko wyraził WSA w Łodzi w wyroku z 21 lipca 2020 r. (sygn. akt I SA/Łd 285/20). 
W opinii Sądu wyłączenie przedmiotowych wydatków z kosztów bezpośrednich stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady równości „poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia waluty wirtualnej, kosztów ponoszonych przez podmioty dokonujące wtórnego nabycia tej waluty i pozbawienie możliwości rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów kosztów ponoszonych przez podmioty zbywające taką walutę, ale pozyskaną w procesie jej pierwotnego nabycia.”

UZASADNIENIE

Wskazać należy, że pozyskanie waluty wirtualnej następuje poprzez jej pierwotne nabycie - poprzez „wykopanie” bitcoinów albo przez wtórne nabycie np. na giełdzie, bądź przez wymianę złotych na bitcoiny. Przy czym „wykopanie” bitcoinów polega na wyszukiwaniu za pomocą algorytmu niezajętego ciągu znaków, za pomocą którego bitcoiny są opisywane w systemie walut internetowych - system posługując się nawiązaniem do złota „wykopuje” nowe monety zgodnie z algorytmem zapisanym w programie komputerowym. Nabycie waluty wirtualnej nie stanowi przysporzenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym - przysporzenie takie występuje natomiast w przypadku jej zbycia.
Podatniczka skarżąca negatywną dla siebie interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej rozważała rozpoczęcie działalności polegającej na tzw. kopaniu (pozyskiwaniu) waluty wirtualnej (ang. mining) metodą „Proof of Work” przy użyciu urządzeń elektronicznych (np. kart graficznych GPU lub układów ASIC). Uzyskaną w ten sposób walutę wirtualną zamierzała sprzedawać. Dowodziła, że „kopanie” waluty wirtualnej będzie generować po jej stronie określone wydatki m.in. na zakup sprzętu przeznaczonego do „kopania” oraz na energię elektryczną zużywaną w tym celu, bez których niemożliwe jest stosowanie do „kopania” konkretnej metody „Proof of Work”. Tymczasem organ podatkowy uznał, że przedmiotowe wydatki stanowić mogą jedynie koszty pośrednie. 
Podatniczka zamierzała dokumentować sprzedaż „wykopanej” waluty zapisami na rachunkach giełdy kryptowalutowej i potwierdzeniem otrzymania środków ze sprzedaży na rachunek bankowy. Z kolei zamiana wykopanej waluty wirtualnej na walutę wirtualną innego rodzaju zamierzała dokumentować wyłącznie zapisami na rachunkach giełd kryptowalutowych (polskich i zagranicznych). Planowała zakupić sprzęt do „kopania” waluty wirtualnej, gdzie cena n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę