Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zastosować ryczałtową stawkę podatku do rozliczenia wygranej w firmowym konkursie?

ODPOWIEDŹ

Przedsiębiorca może zastosować ryczałtową stawkę podatku do rozliczenia wygranej w firmowym konkursie, bowiem w art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. brak jest ograniczeń podmiotowych, które uniemożliwiałyby objęcie zakresem tego przepisu osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Z tego względu możliwe jest zastosowanie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych do przychodów przedsiębiorców stanowiących nagrody i wygrane w konkursach (przedsięwzięciach spełniających wymogi przypisane konkursowi).

UZASADNIENIE

Skoro firma (przedsiębiorca) organizuje przedsięwzięcie spełniające wymogi przypisane konkursowi, to otrzymane przez uczestników wygrane stanowią ich przychód z konkursu. Tego zaś rodzaju przychód podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, bez względu na fakt, czy uzyskał go przedsiębiorca, czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie spełniające wymogi przypisane konkursowi polega na tym, że jego uczestnicy (przedsiębiorcy) współzawodniczą ze sobą w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu, zaś efektem końcowym przeprowadzenia konkursu jest wyłonienie zwycięzcy i wydanie nagrody laureatowi. 
A zatem, uzyskiwana przez zwycięzcę konkursu nagroda nie jest gratyfikacją związaną z osiągnięciem określonego pułapu sprzedaży towarów organizatora konkursu w zorganizowanej przez niego akcji sprzedażowej, ani nie stanowi elementu stymulacji do osiągnięcia założonego i znanego z góry wyniku sprzedaży. 
Tym samym, konkurs nie jest systemem motywacyjnym, w którym wszyscy uczestnicy po osiągnięciu określonego pułapu obrotów otrzymają gwarantowane świadczenia, lecz przedsięwzięciem, którego zwycięzcą będzie uczestnik, który osiągnie najlepszy rezultat.
W świetle powyższego należy stwierdzić, że nagrody wydawane w ramach organizowanej przez firmę (przedsiębiorcę) akcji o charakterze konkursu, adresowanej do o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę