Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

16 października 2018

Utrata prawa do opodatkowania podatkiem liniowym

152

Podatnik traci prawo do opodatkowania podatkiem liniowym w sytuacji gdy uzyskuje przychody z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli usługi te odpowiadają czynnościom, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy).

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12 września 2018 roku nr 0114-KDIP3-1.4011.332.2018.3.ES

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni w 2016 r. prowadziła działalność gospodarczą. Przychody z tego tytułu opodatkowane były podatkiem liniowym 19%. W roku podatkowym (2016) Wnioskodawczyni przebywała na urlopie macierzyńskim. Po upływie tego okresu podjęła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. W tym samym czasie Wnioskodawczyni świadczyła usługi na rzecz tego samego pracodawcy na podstawie działalności gospodarczej. Dla tych celów została sporządzona osobna umowa na czas określony od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. Usługi świadczone na rzecz pracodawcy odpowiadały czynnościom, które wykonywała w ramach stosunku pracy.

Czy w związku z powyższą informacją Wnioskodawczyni traci prawo do opodatkowania podatkiem liniowym na rzecz skali?

Stanowisko Dyrektora

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 19 maja 2016 r. podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myś...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę