Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

30 września 2018

Umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami - skutki podatkowe

129

Naczelnik urzędu skarbowego na podstawie złożonego przez podatnika (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) wniosku wydał decyzję, w której umorzył zaległość podatkową w całości wraz z odsetkami. Łącznie umorzeniu podlegała kwota ponad 50.000 zł. Czy w takim przypadku po stronie podatnika powstanie przychód podatkowy, od którego niezbędne będzie zapłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowych wraz z odsetkami nie powoduje powstania przychodu podatkowego po stronie osoby, która złożyła taki wniosek. Umorzenie jest wynikiem decyzji uznaniowej o charakterze administracyjnym organu publicznego, a nie zwolnieniem z długu cywilnoprawnego. Tylko w tym drugim przypadku powstałby przychód podlegający opodatkowaniu.

UZASADNIENIE

Podatnicy ze względu na swój własny interes (sytuację życiową lub finansową) mogą ubiegać się między innymi o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Zgodnie bowiem z treścią art.67a §1 oraz §2 OP: Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b może:

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

  3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. I dalej:

    • § 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Decyzja, która jest wydawana prze naczelnika urzędu skarbowego lub też wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ma charakter decyzji stricte uznaniowej. W przypadku otrzymania decyzji podatkowej o umorzeniu zaległości podatkowej wraz z odsetkami, może powstawać pytanie czy po stronie podatnika powstaje przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych wraz ze skutkami podatkowymi.

Omawiając powyższe zagadnienie należy wskazać że ustawodawca w art.20 ust.1 u.pd.o.f. uznał, że: Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art.10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpła...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę