Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

14 czerwca 2019

NR 54 (Czerwiec 2019)

Ulga z tytułu wychowywania dziecka – czy przysługuje gdy syn pracował w Niemczech

218

Wspólnie z żoną wychowujemy 20 letniego, studiującego syna który w trakcie wakacji pracował w Niemczech.  W tym czasie zarobił około 1.500 euro. Czy w związku z tym postąpiliśmy prawidłowo nie korzystając z ulgi na syna w rocznym PIT za 2018 rok? Mimo wszystko nie jesteśmy przekonani czy dochód syna wpływa na prawo do ulgi i tym samym czy możliwe będzie skorygowanie zeznania w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Rodzicom pełnoletniego, studiującego dziecka, którego dochód ze pracy wykonywanej w Niemczech wyniósł 1500 euro tj. około 6400 zł zł, ulga z tytułu wychowywania dziecka nie przysługuje. Bez znaczenia pozostaje metoda unikania podwójnego opodatkowania jaka ma do nich zastosowanie (tj. metoda wyłączenia z progresją czy też metoda proporcjonalnego odliczenia

Zdaniem Ministersta Finansów nawet, gdy dochód dziecka uzyskany zagranicą nie jest w Polsce opodatkowany, winien być wliczony do limitu który wynosi 3089 zł (556,02 zł / 18 x 100).

Tym samym postąpiliście Państwo prawidłowo, nie korzystając z ulgi w zeznaniu rocznym za 2018 rok.

UZASADNIENIE

Rodzice, którzy wykonują w danym roku podatkowym władzę rodzicielską, osoba, która pełni funkcję opiekuna prawnego (jeżeli dziecko z nią zamieszkuje) lub też rodziny zastępcze sprawujące opiekę nad dzieckiem na podstawie decyzji sądu lub umowy zawartej ze starostą, mogą skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej.

Zgodnie z art. 27f ust. 1 updof, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko,
 w stosunku do którego w roku podatkowym:

  1. wykonywał władzę rodzicielską;
  2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Natomiast z treści art. 27f ust. 6 w powiązaniu z art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, wynika iż odliczenie kwoty określonej w ust. 2 przysługuje również podatnikowi, który utrzymywał dzieci pełnoletnie:

  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświaty (...) , jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale sk...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę