Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

31 marca 2020

NR 64 (Kwiecień 2020)

Ulepszenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego

158

Przedsiębiorca nabył mieszkanie oraz lokal użytkowy w tym samym bloku mieszkalnym. Budynek należy do spółdzielni mieszkaniowej. Przedsiębiorca musi dokonać ulepszeń w lokalach. Lokale mają ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo. Jak w przypadku PIT należy rozliczyć wydatkowane na ulepszenie nakłady? 

ODPOWIEDŹ


Wydatki na ulepszenie lokali będących w zasobie spółdzielni mieszkaniowej należy uznać jako inwestycję w obcym środku trwałym, gdzie stawka amortyzacji podatkowej nie może być wyższa niż 10% rocznie. 

UZASADNIENIE


Co do zasady spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego czy też użytkowego będące zasobem spółdzielni mieszkaniowej – nie jest środkiem trwałym, ale wartością niematerialną i prawną. Zatem przedsiębiorca tego typu nabycie kwalifikuje inaczej niż zakup np. domu jednorodzinnego. 

Ponieważ zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują ulepszenia wartości niematerialnej i prawnej, bowiem pojęcie ulepszenia dotyczy wyłącznie środków trwałych – to zdaniem redakcji ponoszone wydatki na ulepszenie lokali będących w zasobie spółdzielni mieszkaniowej należy uznać za inwestycję w obcym środku trwałym. 

Inwestycja tego typu, zgodnie z treścią art.22a ust.2 pkt 1 ustawy będzie podlegać amortyzacji, bowiem amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art.22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania: 1) przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych”… . I dalej – w sprawie zasad amortyzacji takich nakładów, w treści art.22j ust.4 pkt 1 ustawy: Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla: 1)inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach – okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. 

Powyższe oznacza że:

  1. nakłady poniesione na ulepszenie lokali będących w zasobie spółdzielni mieszkaniowej nie zwiększą jego wartości, należy je potraktować jako odrębne, podlegające amortyzacji środki trwałe;
  2. ...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę