Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

30 października 2018

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w podatku dochodowym

138

Jedyny udziałowiec spółki z o.o. (podatnik VAT zwolniony) sprzedał zorganizowaną część przedsiębiorstwa do swojej jednoosobowej działalności. W akcie notarialnym są wymienione środki trwałe ale bez wyceny poszczególnych. Wartość wyceny 30.000 zł. Towary nie są wymienione w akcie notarialnym. W spółce została tylko kasa fiskalna i „banki” - nie może spółka funkcjonować bo nie prowadzi innej działalności i nie ma żadnego „sprzętu” ani ludzi (pracownicy „przechodzą” do jednoosobowej działalności). Sprzedane środki trwałe są zamortyzowane.

 1. Jak określić przychód w spółce sprzedającej?

 2. W jakiej wartości mam przyjąć środki trwałe w jednoosobowej działalności?

 3. Co z towarami, które nie zostały wymienione w akcie notarialnym?

ODPOWIEDŹ

Do przychodów podatkowych ze sprzedaży przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy zaliczyć przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, innych składników majątku jak również towarów handlowych. Za kwotę przychodu należy uznać cenę określoną w umowie. Cena ta jednak nie powinna odbiegać od wartości rynkowej.

Wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

UZASADNIENIE

Chcąc określić pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla celów podatku dochodowego należy posłużyć się art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie ze wskazanym artykułem zorganizowana część przedsiębiorstwa - oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania

Powyższe oznacza, iż zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa nie są poszczególne składniki, lecz wyodrębniona organizacyjne struktura, za pomocą której mamy możliwość samodzielnego funkcjonowania.

Natomiast w sytuacji gdy mamy do czynienia ze sprzedażą przedsiębiorstwa, ustawa stanowi, że pod pojęciem przedsiębiorstwa należy rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

Zgodnie z art. 551 ustawy Kodeks cywilny przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

 5. koncesje, licencje i zezwolenia;

 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;

 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

 8. tajemnice przedsiębiorstwa;

 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują szczególnych unormowań dotyczących sprzedaży przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstw. Dlatego też roz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę