Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka Cywilna prowadzi PKPiR, obecnie spółka korzysta z samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po zakończeniu leasingu samochód zostanie wykupiony przez Spółkę z zamiarem natychmiastowego odsprzedania go jednemu ze wspólników (zgodnie z warunkami umowy samochód nie może być wykupiony przez osobę fizyczną lecz tylko przez spółkę).

 

  1. Czy jest to prawidłowe, że zaraz po wykupie, samochód zostanie odsprzedany jednemu ze wspólników?

  2. Jak ująć w PKPiR zakup samochodu z leasingu z zamiarem natychmiastowego odsprzedania go, w której kolumnie ująć przychód ze sprzedaży samochodu (kolumna 7 czy 8).

  3. Po jakiej cenie samochód powinien zostać sprzedany, po cenie zakupu czy rynkowej?

 

ODPOWIEDŹ

W sytuacji gdy wspólnicy po zakończeniu umowy leasingu dokonają nabycia samochodu do majątku prywatnego i samochód nie będzie używany w prowadzonej działalności, uzyskany przychód ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. 

W przypadku gdy wykupiony z leasingu samochodu będzie towarem handlowym, wówczas uzyskany z jego sprzedaży wspólnikowi przychód będzie dla wspólników przychodem z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki cywilnej.

Przychodem zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wartość wyrażona w cenie sprzedaży określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Oznacza to, iż cena sprzedanego samochodu winna odpowiadać jego wartości rynkowej. 

 

UZASADNIENIE

Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby wspólnicy spółki cywilnej nabyli na cele prywatne samochód wykupiony z leasingu, który uprzednio był wykorzystywany przez nich jako wspólników w tej spółce cywilnej. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej ani zdolności do czynności prawnych. Stroną wszelkich czynności prawnych zawieranych z osobami trzecimi są wszyscy wspólnicy takiej spółki. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 i 2 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Jeżeli wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód zostanie niezwłocznie sprzedany wspólnikowi, nie będzie on wykorzystywany w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku spółki cywilnej, w takiej sytuacji nie będzie on w spółce środkiem trwałym w rozumieniu art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem nie będzie spełniał jednej z wymaganych cech środka trwałego. musi być on wykorzystywany przez podatnika na potrzeby spółki, przez okres dłuższy niż rok. Nie należy traktować go więc jako środka trwałego i ujmować w ewidencji środków trwałych. Koszt nabycia samochodu nie będzie stanowił również kosztu podatkowego, nie został on bowiem poniesiony w celu uzyskania przychodu spółki zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pdof.

Ponieważ wspólnicy w momencie nabycia samochodu po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę