Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

5 marca 2019

NR 51 (Marzec 2019)

Rozliczenie przychodów ze sprzedaży samochodu poleasingowego

159

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą wykupił z leasingu samochód jako osoba prywatna. Nie będzie używał go w działalności gospodarczej. Wątpliwości jakie pojawiają się w takiej sytuacji dotyczą, w jaki sposób powinna zostać dokonana ewentualna sprzedaż takiego pojazdu. Podatnik nie jest czynnym podatnikiem VAT. Organy podatkowe uważają że jeżeli do sprzedaży dojdzie w okresie 6 lat należy wówczas wykazać przychód. Opinia WSA: nie należy zaliczać do przychodów z działalności gospodarczej sprzedaż rzeczy, które nie zostały przez podatnika wykazane w ewidencji środków trwałych. Jakie jest prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego w tej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

W przypadku gdy po zakończeniu umowy leasingu Czytelnik dokona wykupu samochodu i przeznaczy go na cele osobiste – nie będzie wykorzystywać w działalności a następnie odczeka z jego sprzedażą 6 miesięcy, nie będzie konieczności zapłaty podatku.

UZASADNIENIE

Co do zasady w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą samochód poleasingowy może być:

1) nabyty po zakończeniu umowy leasingu i w dalszym ciągu wykorzystywany do celów prowadzenia tej działalności;2) nabyty po zakończeniu umowy leasingu i przeznaczony na cele osobiste, tj. nie będzie wykorzystywany już w działalności gospodarczej.

W sytuacji gdy przedsiębiorca podejmie decyzję o wykupie samochodu poleasingowego, dalszym jego wykorzystywaniu do działalności gospodarczej a następnie jego odsprzedaży zastosowanie znajdzie przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego przychodem z działalności gospodarczej są również:

1) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

a) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,

c) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

d) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio;

Powyższe oznacza, że w sytuacji gdy nabyty samochód po zakończeniu umowy leasingu przedsiębiorca przeznaczył do celów związanych z działalnością gospodarczą,  jego sprzedaż będzie opodatkowana na zasadach jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej. Nie ma tutaj znaczenia czas, w jakim będzie wykorzystywany samochód.

W sytuacji natomiast gdy przedsiębiorca podejmie decyzję o wykupie samochodu poleasingowego, przeznaczeniu go na cele prywatne a następnie jego odsprzedaży zastosowanie znajdzie przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof w myśl którego źródłami przychodów są odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed up...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę