Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozliczenie podatku dochodowego z najmu nieruchomości w ramach działalności gospodarczej

Artykuły | 2 grudnia 2019 | NR 60
63

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu nieruchomości – najem powierzchni biurowych. Wynajmujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą prowadzi księgi rachunkowe. Z umowy najmu zawartej z najemcą wynika, że usługa jest rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Czynsz wynosi 5 000 zł. 15 listopada 2019 roku jednostka wystawiła fakturę za czynsz należny za listopad br. - termin płatności 15 grudnia 2019 roku. Kiedy powstaje przychód podlegający opodatkowaniu? W grudniu 2019 roku wynajmujący otrzyma również czynsz „z góry” za okres obejmujący styczeń – marzec 2020 roku. Czy z tego tytułu powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?

ODPOWIEDŹ

W analizowanej sytuacji datą powstania przychodu jest ostatni dzień każdego miesiąca, czyli np. 30 listopada, 31 grudnia itd.

UZASADNIENIE

Co do zasady zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. 
Przy czym za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

W sytuacji jednak gdy strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. 
W analizowanej sytuacji zgodnie z zawartą umową najmu wynajmujący pobiera czynsz „z góry” w terminie do 15. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 
Z umowy wynika, że opłaty za czynsz są rozliczane w okresach miesięcznych. Zatem w spółce przychód z tytułu usługi najmu nieruchomości powstaje w ostatnim dniu każdego miesiąca. Datą powstania przychodu jest więc ostatni dzień każdego miesiąca, czyli np. 30 listopada itd.
Jeżeli wynajmujący prowadzi księgi rachunkowe to przychód uzyskany z najmu powierzchni biurowych ujmie w następujący sposób:
1)    Faktura sprzedaży

  • na koncie 700 jako „Sprzedaż usług” – usługi najmu nieruchomości stanowią jej podstawową działalność operacyjną - MA – wartość ne...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę