Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

30 kwietnia 2020

NR 65 (Maj 2020)

Rozliczenie podatkowe kredytu obrotowego zaciągniętego na sfinansowanie wypłaty dywidendy

110

Udziałowcy podjęli uchwałę o podziale zysku za poprzedni rok obrotowy. Kwota zysku do wypłaty jest jednak na tyle duża, że na moment wypłaty dywidendy główny księgowy nie jest w stanie uzbierać całej kwoty. Dwa miesiące po dacie wypłaty dywidendy ma wpłynąć wynagrodzenie ze sprzedaży środków trwałych. Spółka zaciągnie na ten okres wyższy kredyt obrotowy. Czy wydatki na opłaty wraz z odsetkami stanowią koszty podatkowe?

ODPOWIEDŹ


Wydatki na odsetki (i inne opłaty) związane z zaciągnięciem kredytu obrotowego na wypłatę dywidend nie mogą być uznane za koszty podatkowe, gdyż nie mają związku z osiąganiem przychodów. Konstrukcja podatku dochodowego wyraźnie wskazuje, że musi istnieć wyraźny związek pomiędzy ponoszonym kosztem a uzyskiwanym przychodem. Wypłata dywidendy jest z kolei stosunkiem prawnym pomiędzy spółką (jako osobą prawną) a udziałowcem, który jest odrębną od spółki osobą.  

UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 191 § 1 k.s.h. wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Jeżeli zgromadzenie wspólników nie podejmie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku do podziału, to zgodnie z budową bilansu (pasywa) pojawia się tzw. niepodzielony zysk z lat ubiegłych. Co istotne dla praktyki gospodarczej, NSA w uchwale z dnia 12.12.2011 r., sygn. II FPS 2/11 wskazał, że udziałowcy mogą w ramach uchwały o podziale zysku zawrzeć także punkt, w którym przeznaczą całą lub część tej pozycji bilansowej do wypłaty jako dywidenda. NSA wskazuje jednakże, że: Ten skutek będzie zniweczony wówczas, gdy przyjmie się w umowie spółki postanowienie, że niepodjęcie przez zgromadzenie wspólników uchwały w sprawie podziału zysku oznacza wyłączenie zysku od podziału.

W pytaniu spółka wskazuje, że nie posiada środków pieniężnych na realizację uchwały udziałowców i chce zaciągnąć kredyt, który spowoduje konieczność zapłaty odsetek. Należy wskazać, że art.16 ust.1 u.p.d.o.p. nie wyłącza bezpośrednio odsetek z kosztów o ile są zapłacone. Jednakże generalna zasada uznania wydatku za koszt podatkowy wskazuje, że koszt powstaje pod warunkiem, że jest ponoszony w celu osiągnięcia przychodu. O ile na gruncie czysto ekonomicznym, można dostrzec z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę