Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Czas realizacji prac waha się od kilku do kilkunastu miesięcy, w niektórych przypadkach realizacja poszczególnych kontraktów przekracza dany rok obrotowy spółki. Jak spółka budowlana powinna rozliczać w kosztach kontrakty długoterminowe?

ODPOWIEDŹ

Przepisy ustawy o CIT nie zawierają regulacji, określających wprost zasady rozliczania w kosztach podatkowych kontraktów budowlanych długoterminowych, dlatego też w tym zakresie spółka powinna kierować się ogólnymi zasadami wyrażonymi w art. 15 ust. 4 - 4e u.p.d.o.p. Należy przede wszystkim dokonać odpowiedniego przyporządkowania wydatków do kosztów bezpośrednich albo kosztów pośrednich. A w związku z tym, że przychody z kontraktów długoterminowych spółka będzie osiąga etapami, koszty bezpośrednie, których nie jest w stanie przyporządkowa do konkretnych przychodów, powinny by potrącane proporcjonalnie do uzyskanych przychodów z realizacji danego etapu prac w projekcie.  

UZASADNIENIE

W celu prawidłowego określenia sposobu ujęcia ponoszonych kosztów w ciężar kosztów uzyskania przychodów konieczne jest określenie charakteru tych kosztów i ocena, czy podlegają one rozliczeniu według zasad właściwych dla kosztów bezpośrednich (art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p.), kosztów pośrednich (art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p.), czy też według zasad szczególnych odnoszących się do wybranych rodzajów kosztów (np. art. 15 ust. 4g i ust. 4h u.p.d.o.p.). 

Przepisy ustawy o CIT nie zawierają definicji kosztów bezpośrednich ani kosztów pośrednich. Na gruncie reguł wykładni językowej poprzez koszt bezpośrednio związany z przychodem należy rozumieć wydatek, który ściśle, bez żadnego pośrednictwa powiązany jest z odpowiadającym mu przychodem. W orzecznictwie wskazuje się z kolei, że o zaliczeniu podatkowych kosztów uzyskania przychodów do kategorii kosztów bezpośrednich albo innych niż bezpośrednie decyduje ich relacja do przychodu, jaki mają one obiektywnie zapewnić. Jeżeli dany wydatek odnosi się do konkretnego przychodu, należy zaliczyć go do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów. W przypadku natomiast, gdy dany wydatek dotyczy szerszego spektrum aktywności gospodarczej podatnika i nie można go powiązać ze skonkretyzowanym przychodem, zasadna jest jego kwalifikacja do kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodem (por. m.in. wyroki NSA: z 21 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 338/13 i z 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2319/16).

Wydatki spółki służące w sposób bezpośredni osiąganiu konkretnych przychodów (np. koszty materiałów budowlanych, koszty usług podwykonawców) należy zaliczyć do kosztów w momencie, w którym powstanie odpowiadający im przychód w związku z realizacją poszczególnych projektów budowlanych. Koszty te jako bezpośrednio związane z uzys...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę