Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

8 września 2020

Przesunięcie części podatku dochodowego do zapłaty na ostatni dzień rozliczenia rocznego

21

Przedsiębiorca w przyszłym roku zakończy dokonywanie dużych podatkowych odpisów amortyzacyjnych od kliku środków trwałych. Pozostaną tylko odpisy o niższej wartości, natomiast przychody z działalności gospodarczej pozostaną na tym samym poziomie lub nawet wzrosną. Czy jest jakaś możliwość, aby przesunąć podatek do zapłaty na późniejsze okresy tak aby wykorzystać środki pieniężne na uregulowanie zobowiązań w pierwszych miesiącach roku?

ODPOWIEDŹ

W momencie, gdy następuje przejście na niższe wartościowo podatkowe odpisy amortyzacyjne, podatnik – w celu przesunięcia ciężaru podatkowego „w przód” – może wybrać płacenie zaliczek na podatek dochodowy w sposób uproszczony. Jeżeli w poprzednich latach kwota płaconego podatku dochodowego była niska (za sprawą wysokich odpisów amortyzacyjnych), to w danym roku podatkowym (na etapie zaliczek) będzie płacony podatek niski (kwotowo) a dopłata nastąpi dopiero w rozliczeniu rocznym.

 

UZASADNIENIE

Stosowanie przez przedsiębiorców metody liniowej przy wysokiej stawce amortyzacyjnej oraz metody degresywno-liniowej, powoduje że zakończenie odpisywania w koszty podatkowe amortyzacji skutkuje niekiedy skokowym wzrostem podstawy opodatkowania w PIT. Wynika to, jak wiadomo, z faktu obniżenia się kosztów podatkowych przy stałym lub wzrastającym poziomie przychodów z działalności gospodarczej. Wyższa podstawa opodatkowania powoduje, że zaliczki na podatek dochodowy będą także wyższe, co będzie w sensie kasowym angażować większą ilość środków pieniężnych każdego miesiąca.

Podatnicy PIT (przedsiębiorcy) mają jednakże w takiej sytuacji możliwość wykorzystania przepisów związanych z płaceniem zaliczek w sposób uproszczony. W ujęciu ekonomicznym będzie to oznaczało, że na dany rok podatkowy (rozliczeniowy) zostanie przeniesiona podstawa opodatkowania z lat poprzednich. Z góry należy wskazać, że zaliczek uproszczonych nie może opłacać podatnik w roku, w którym rozpoczął działalność gospodarczą, ani też gdy rozpoczął działalność w roku poprzednim. Pierwszym rokiem jaki możemy wziąć pod uwagę jest zatem rok o dwa lata poprzedzający rok właściwego rozliczenia.

Należy bowiem wskazać na treść art.44 ust.6b u.p.d.o.f.: Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzeżeniem ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, złożonym:

  1. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo
  2. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata – jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę