Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą otrzymałem pożyczkę w wysokości 5 000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegać umorzeniu jeśli mikroprzedsiębiorca spełni warunek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Czy umorzona pożyczka podlega opodatkowaniu?

ODPOWIEDŹ

Przychód z tytułu umorzenia tego rodzaju pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

UZASADNIENIE

Tarcza antykryzysowa, która została uchwalona w związku z epidemią koronawirusa zakłada możliwość udzielenia mikroprzedsiębiorcy pożyczki w kwocie do 5.000 zł, która winna być wykorzystana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15zzd  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt  1 ustawy z dnia 6 marca 2018  r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Przy czym Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust.  5, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Zatem jedynym warunkiem przyznania pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 r. oraz posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy.

Przy czym mikroprzedsiębiorcą zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.