Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY

14 czerwca 2019

NR 54 (Czerwiec 2019)

Podatek od przychodów z budynków wynajmowanych częściowo

198

Własnością spółki jest kilka budynków z przeznaczeniem na wykorzystanie biurowe, magazynowe, przemysłowe, są one wykorzystywane na potrzeby własne i wynajmowane tylko częściowo. W jaki sposób spółka powinna obliczać podatek od przychodów z budynków (chodzi o limit 10 mln zł)?

ODPOWIEDŹ

Ustalając przychód w podatku od przychodów z budynków spółka powinna w pierwszej kolejności ustalić proporcję powierzchni oddanej do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, do całkowitej powierzchni użytkowej każdego budynku odrębnie (zgodnie z art.24b ust. 6 u.p.d.o.p.), a następnie dokonać sumowania tak ustalonych wartości i od sumy przychodów z poszczególnych budynków odjąć kwotę 10 mln zł, zgodnie z art. 24b ust. 9 u.p.d.o.p.

UZASADNIENIE

W wyniku nowelizacji ustawy o CIT, od 1 stycznia 2019 r. minimalnym podatkiem dochodowym zostały objęte wszystkie nieruchomości - budynki, niezależnie od ich klasyfikacji (m.in. mieszkalne, niemieszkalne, biurowe, przemysłowe, magazynowe) położone na terytorium Polski, jeśli generują przychody z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b ust. 1 u.p.d.o.p.).

Z zakresu tego podatku są wyłączone jedynie przychody z budynków mieszkalnych, jeśli zostały oddane do używania w ramach rządowych (samorządowych) programów dotyczących budownictwa społecznego, przy spełnieniu warunków określonych w ustawie (art. 24b ust. 2 u.p.d.o.p.). Ponadto ustawodawca wskazał, że nie ustala się przychodu od środka trwałego będącego budynkiem, który stanowi własność albo współwłasność podatnika oraz został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w przypadku, gdy łączny udział oddanej do używania powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 5% całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku (art. 24b ust. 7 u.p.d.o.p.).

Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów (ustalona wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego) z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 mln zł (art. 24b ust. 9 u. p.d.o.p.). Przychód w podatku od przychodów z budynków, od którego odejmowana jest kwota wolna, powinien być uprzednio obliczony z uwzględnieniem udziału procentowego wynajmowanych powierzchni. 

Co istotne - ustawodawca z zakresu tego podatku nie wyłączył przychodów z budynków, w których pomieszczenia wynajmowane są na godziny lub poszczególne dni w danym miesiącu (szerz. zob. pismo dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z 26 kwietnia 2019 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.37.2019.1.MS).

Jak już wspomniano, warunkiem kwalifikującym budynek do objęcia podatkiem na podstawie ar...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę