Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

31 marca 2020

NR 64 (Kwiecień 2020)

Najem sprzętu budowlanego - koszt związany ze zwiększeniem wartości środka trwałego w budowie

149

W styczniu 2020 roku rozpoczęliśmy budowę magazynu, który zostanie zaliczony do środków trwałych. Wydatki z tego tytułu zaczęliśmy gromadzić na koncie 080 Środki trwałe w budowie. W marcu br. na potrzeby tej budowy wynajęliśmy specjalistyczny sprzęt budowlany. Chciałem zaliczyć te wydatki bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Moja księgowa się na to nie zgadza ponieważ uważa że powinny być również zewidencjonowane na koncie 080. Czy ma rację?

ODPOWIEDŹ 


Tak ma rację, wydatki ponoszone tytułem najmu sprzętu budowlanego powinny zostać odniesione na zwiększenie kosztu wytworzenia budowanego magazynu.  

UZASADNIENIE


W przypadku budowania środka trwałego własnymi siłami jego wartość początkowa stanowi koszty wytworzenia. Zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości  cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

  1. niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;
  2. koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Stosownie do art. 16 g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. 

Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Biorąc pod uwagę powyższe na czas inwestycji wszelkie koszty składające się na koszt wytworzenia środka trwałego są alokowane na koncie środków trwałych w budowie. Kosztami uz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę