Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie ewidencji kosztów w książce przychodów i rozchodów zwracam się z prośbą o poradę. Działalnością firmy jest wynajem własnych lokali użytkowych. Rodzaje kosztów jakie ponosi przedsiębiorca: bieżące remonty - zakup materiałów i usług, czynsze płacone do wspólnoty mieszkaniowej, podatek od nieruchomości, energia, woda, ogrzewanie, usługa porządkowa, ogłoszenia w internecie w celu szukania najemców, wydatki dla pośredników, którzy znajdą najemców, koszty zarządcy nieruchomości, który zajmuje się całością wynajmu. Czy wszystkie wymienione koszty należy zaksięgować w poz.10 czy 13 książki przychodów i rozchodów?

ODPOWIEDŹ

Koszty niezbędne w celu osiągnięcia przychodów ze sprzedaży typu: opłata za media, bieżące remonty, ogłoszenia w internecie w celu szukania najemców, wydatki dla pośredników poszukujących najemców, koszty zarządu nieruchomości czy też podatek od nieruchomości są kosztami pośrednimi  związanymi z przychodami, nie stanowią towarów handlowych ani też materiałów zużywanych w toku świadczonych usług, które stają się główną substancją (budulcem, elementem) gotowego wyrobu, zatem winny być ewidencjonowane w kolumnie 13 PKPiR. 

UZASADNIENIE

Co do zasady wydatki ponoszone przez osobę wynajmującą nieruchomości mogą być zaliczane do kosztów podatkowych w związku z zapisami wynikającymi z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynajmujący będzie zaliczać do kosztów podatkowych te wydatki, których obowiązek ponoszenia pozostaje po jego stronie oczywiście pod warunkiem, że nie zostały one wymienione w art. 23 ust. 1 updof. 
Wydatki dotyczą przede wszystkim opłat za media (w tym między innymi: energii elektrycznej, wody, ogrzewania, wywozu nieczystości, internetu), bieżących remontów, ogłoszeń w internecie w celu szukania najemców,  wydatków dla pośredników poszukujących najemców, kosztów zarządu nieruchomości czy też podatku od nieruchomości.
Zdaniem redakcji, dla tego rodzaju wydatków nie można ustalić, w jakim okresie powstaje związany z nimi przychód w postaci czynszu, wydatki te należy uznać za wydatki pośrednio związane z przychodami, zatem będą ewidencjonowane/potrącane w dacie ich poniesienia. 
Przedsiębiorca prowadzący PKPiR może ewidencjonować wskazane wydatki przy zastosowaniu tzw.

  • metody uproszczonej określonej w art. 22 ust. 4 updof,
  • lub metody memoriałowej określonej w art. 22 ust. 5–5c i 6 updof.

W przypadku metody uproszczonej przedsiębiorca dokonuje potrącania kosztów uzyskania przychodów tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Zatem wydatki związane z wynajmowaną nieruchomością zalicza do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie ich poniesienia, bez względu na to, jakiego okresu faktycznie one dotyczą. W myśl art. 22 ust. 6b updof, dniem poniesienia kosztu jest dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.
W przypadku metody memoriałowej koszty pośrednie przedsiębiorca ewidencjonuje w dacie ich poniesienia, czyli zasadniczo w dniu wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu, jeżeli jednak koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 22 ust. 5c w zw. z art. 22 ust. 6b updof.)
Z objaśnień do podatkowej księgi stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że kolumna 10 PKPiR jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów ha...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę