Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dostałem zawiadomienie o kontroli skarbowej za 2015 - podatek dochodowy (ryczałt 5,5%). W trakcie kontroli okazało się, że w ewidencji przychodów nie została uwzględniona ostatnia FV z grudnia na 60 000 zł natomiast została uwzględniona w deklaracji VAT. Księgowa nie wie jak to się stało, ale faktycznie, nie uwzględniła tego w ewidencji przychodów i nie wykazała, w VAT było normalnie. Mam zrobić korektę PIT 28 i dopłacić podatek. Jaką karę mogę za to dostać?

ODPOWIEDŹ

W trakcie postępowania kontrolnego nie można złożyć korekty deklaracji w zakresie objętym weryfikacją, ale można to zrobić w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się na temat zebranego w sprawie materiału dowodowego. Konsekwencją zmiany rozliczenia jest obowiązek zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

UZASADNIENIE

Organ kontroli skarbowej prowadzi postępowanie kontrolne w trakcie, którego sprawdza m.in. rzetelność deklarowanych przez podatnika podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatków. Postępowanie kontrolne kończy się wynikiem kontroli albo decyzją.

Zgodnie z art. 14c ustawy o kontroli skarbowej uprawnienie do skorygowania deklaracji, określone w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania kontrolnego w zakresie objętym tym postępowaniem, z zastrzeżeniem ust. 2, zgodnie z którym kontrolowany może, w terminie wyznaczonym zgodnie z art. 24 ust. 4, skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. ustawy przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ kontroli skarbowej wyznacza kontrolowanemu 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. W zawiadomieniu wskazuje jednocześnie na możliwość skorygowania w tym terminie deklaracji objętych weryfikacją. Wynika to z art. 14c ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej.

Korekty dokonuje się poprzez złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji korygującej – poprawionej wersji rozliczenia. Nie trzeba dołączać uzasadnienia przyczyn naniesienia poprawek. Zgodnie z art. 14c ust. 6 kontrolowany ma obowiązek, nie później niż w terminie 3 dni, zawiadomić organ kontroli skarbowej o złożeniu do właściwego organu podatkowego korygującej deklaracji. Natomiast organ podatkowy informuje niezwłocznie właściwy organ kontroli skarbowej o złożeniu korygującej deklaracji.

Złożenie korekty uwzględniającej wszystkie nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli skarbowej powoduje, że postępowanie kontrolne kończy się wynikiem kontroli i nie następuje wymiar podatku w formie decyzji.

W przedmiotowej sprawie złożenie korekty wiąże się z uiszczeniem podatku oraz konsekwencjami odsetkowymi. Zaległość podatkową wynikającą...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę