Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

31 marca 2020

NR 64 (Kwiecień 2020)

Klimatyzacja i kocioł grzewczy - czy mogą stanowić odrębne środki trwałe

150

Zakończyliśmy inwestycję we własnym budynku przeznaczonym na siedzibę firmy. Wśród poniesionych nadkładów na realizację inwestycji znajdują się wydatki na klimatyzację oraz kocioł grzewczy. Czy takie wydatki możemy wyłączyć z ogółu wartości inwestycji i amortyzować jako odrębne środki trwałe?

ODPOWIEDŹ


Jeżeli klimatyzacja oraz kocioł grzewczy nie stanowią części składowej budynku, to znaczy nie są wbudowane w konstrukcję budynku na stałe, a jednocześnie są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, to klimatyzator i kocioł grzewczy będą stanowić odrębny środek trwały podlegający amortyzacji według stawki przewidzianej dla tego rodzaju obiektów, określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

UZASADNIANIE


Zgodnie z ogólną zasada wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. 

Zatem aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: 

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, 
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, 
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów, 
 • został właściwie udokumentowany, 
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. 

Natomiast art. 15 ust. 6 ww. ustawy stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. 

W myśl art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodar czą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.
 
W związku z powyższym z przepisu wynika, że aby dany składnik majątku mógł zostać uznany za środek trwały, musi on spełniać łącznie następujące przesłanki: 

 • stanowić własność lub współwłasność podatnika, 
 • zostać przez niego nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, 
 • musi być kompletny i zdatny do użytku, 
 • musi być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej lub oddany w najem, dzierżawę lub leasing (tzw. leasing operacyjny), 
 • przewidywany okres jego używalności w prowadzonej przez podatnika działalności musi być dłuższy niż rok. 

Dopiero po spełnieniu powyższych wymogów, dany składn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę