Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jakimi dowodami podatnik winien udokumentować używanie samochodu osobowego stanowiącego środek trwały, aby mieć prawo do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości 40%?
 

ODPOWIEDŹ


Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie reguluje jakimi dowodami należy udokumentować używanie środka trwałego. 

Przedsiębiorca może zatem przyjąć, że będą to wszelkie wiarygodne dowody, np. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: faktury zakupu środka trwałego, ewidencji przebiegu pojazdu, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonych przez poprzedniego użytkownika, oświadczenie poprzedniego użytkownika o używaniu środka trwałego w określonym czasie - por. Interpretacja indywidualna z 21 marca 2013 roku, sygn. IPTPB1/415-780/12-2/AG - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

UZASADNIENIE


Co do zasady samochód stanowiący środek trwały podlega amortyzacji według stawki amortyzacyjnej określonej w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Stosownie bowiem do przepisu art. 22i ust. 1 tej ustawy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Stawki te mogą być podwyższane lub obniżane, co wynika z art. 22i ust. 2-7 ww. ustawy.

Powyższe oznacza, że podstawową stawką amortyzacji zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych jest stawka 20% w skali roku (dla samochodów osobowych sklasyfikowanych pod numerem KŚT  741 podstawowa roczna stawka amortyzacyjna wynosi 20% oznacza to, że samochód będzie amortyzowany przez 5 lat).

W ściśle jednak określonych przypadkach przedsiębiorca może zastosować podwyższoną stawkę amortyzacji. I tak, zgodnie z art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, z zastrzeżeniem art.  22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy dla środków transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesięcy;
Przy czym środki trwały uznaje się za:

  1. używane - jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co na...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę