Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

7 stycznia 2020

NR 61 (Styczeń 2020)

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis dla małego podatnika

190

Przedsiębiorca należy do małych przedsiębiorców i zamierza dokonać inwestycji w postaci zakupów finansowanych ze środków własnych oraz kredytu inwestycyjnego w maszyny i urządzenia. Jak należy rozliczyć wartość poniesionych nakładów w ramach amortyzacji stanowiącej pomoc de minimis? 

ODPOWIEDŹ


Przedsiębiorca spełniający kryterium małego podatnika może zaliczyć jednorazowo do kosztów podatkowych – każdego roku – kwotę stanowiącą równowartość 50 000 euro. Takie rozliczenie nabytych środków trwałych (jednorazowa amortyzacja) dotyczy środków trwałych klasyfikowanych w grupach 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych. 

UZASADNIENIE


Zgodnie z treścią art.5a pkt 20 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 roku mały podatnik oznacza podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy . Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy, którzy za rok 2019 nie osiągnęli poziomu przychodu wraz z należnym podatkiem VAT przekraczającego równowartość kwoty 2 000 000 euro licząc na pierwszy dzień roboczy października (2019), będą mogli korzystać z określonego typu preferencji podatkowych na gruncie PIT. 

W zakresie rozliczenia kosztowego ponoszonych nakładów inwestycyjnych należy w pierwszej kolejności wskazywać na podatkowe odpisy amortyzacyjne, które są odnoszone w koszty podatkowe przez okres dłuży niż rok, co wynika z obiektywnego procesu zużywania się środków trwałych w więcej niż jednym cyklu produkcyjnym. 

Jednakże ustawodawca, w celach stymulowania wzrostu nakładów inwestycyjnych w gospodarce, wprowadził dwa typy preferencji, które można określić jako jednorazowa amortyzacja. 

Pierwszy rodzaj: „jednorazowa amortyzacja do kwoty 50 000 euro”, drugi, amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych, przy czym dla tego drugiego kwota:

  • górny limit wartości początkowej netto środka trwałego, środków trwałych (ale tylko i wyłącznie nowego, nowych fabrycznie) wynosi rocznie 100 000 zł,
  • w przypadku tego typu amortyzacji wyłączono jakiekolwiek środki transportu, nie tylko zatem samochody osobowe, ale także np. wózki transportowe stosowane na halach fabrycznych. 

 
Jednorazowa amortyzacja do kwoty 50 000 euro (de mimimis) opiera o następujące regulacje: 

  • mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych, 
  • dokonanie odpisu amortyzacyjnego możliwe jest tylko i wyłącznie w roku wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przy czym nie wcześniej niż w miesiącu oddania do używania – oznacza to, że podatnik może zaliczyć odpis do kwoty równowartości 50 000 euro w miesiącu oddania do używania (wprowadzenie do ewidencji) lub do końca danego roku podatkowego; występuje tu różnica, gdyż w przypadku „normalnej” amortyzacji, odpis amortyzacyjny podlega...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę