Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Temat tygodnia

21 lipca 2020

Jak zaksięgować zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej

27

Spółka z o.o. korzysta od 2020 z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. Jak w takiej sytuacji księgujemy zaliczki na podatek te uproszczone (wymagane do zapłaty), czy te które faktycznie nam wychodzą z rzeczywistego dochodu?

Księgujemy zaliczki uproszczone (wymagane do zapłaty) oraz zaliczki obliczone od rzeczywiście osiągniętego dochodu. 

UZASADNIENIE

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą wpłacać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy w formie zwykłej lub uproszczonej (art. 25 ust. 1 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).  
W związku z powyższym na ww. podmiotach ciąży obowiązek comiesięcznego wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.
Zaliczki należy wpłacać w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, przy czym zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaca się w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Zaliczki za ostatni miesiąc można nie wpłacać, pod warunkiem, że przed upływem terminu do jej wpłaty podatnik podatku dochodowego od osób prawnych złoży zeznanie i zapłaci należny podatek.
Podatnicy, za wyjątkiem podmiotów, które po raz pierwszy podjęły działalność w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, mogą również wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie, w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8), złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, biorą pod uwagę zeznanie złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeśli również w tym drugim roku nie wykazano podatku należnego, wówczas nie ma możliwości wpłaty zaliczek w uproszczony sposób.
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek są zobligowani:

stosować ww. formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,

wpłacać zaliczki we właściwych terminach (tj. do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni),

dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy.

Należy pamiętać, że  od 1 stycznia 2019 r. nie ma obowiązku informowania urzędu skarbowego o wyborze uproszczonej formy opłacania zaliczek w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku, w którym wybrano tę metodę. O wyborze formy wpłacania zaliczek według uproszczonych zasad podatnicy informują w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w tej formie.
Zaliczkę przypadającą do zapłaty za dany miesiąc należy ująć w księgach rachunkowych pod datą ostatniego dnia miesiąca, którego ona dotyczy, pomimo, iż miesięczna zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za dany miesiąc podlega wpłacie w następnym miesiącu. 
Ujęcie w księgach rachunkowych zaliczki na podatek może przebiegać następująco:
W przypadku zaliczek na podatek dochodowy uiszczanych w formie uproszczonej możliwe jest przyjęcie w polityce rachunkowości ich ewidencji za pomocą konta „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”. 
Zaliczki na podatek dochodowy wymagające zapłaty, ustalone według uproszczonej formy:

WN konto 650 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”  

MA konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” ( anali...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę