Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

7 stycznia 2020

NR 61 (Styczeń 2020)

Dofinansowanie ze środków EFS na szkolenia pracowników a podatek dochodowy

193

Spółka skierowała swoich pracowników na szkolenia, które były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownicy brali udział w szkoleniach nieodpłatnych (sfinansowanych w 80% ze środków EFS – dofinansowanie  dla Górnośląskiego Funduszu i 20% wkład własny firmy kierującej na szkolenia). Wkład własny płatny na konto Górnośląskiego Funduszu. Szkolenie odbyło się 3 miesiące później, firma szkoleniowa wystawiła na spółkę fakturę. Przelew za fakturę poszedł z Górnośląskiego Funduszu. W którym momencie rozliczyć przychód z dofinansowania, co zrobić z fakturą za szkolenie? 

ODPOWIEDŹ


Otrzymane przez Spółkę nieodpłatne świadczenia, stanowiące równowartość szkoleń sfinansowanych przez Górnośląski Fundusz, zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 pkt 14 nie są zaliczane do przychodów podatkowych. 
Wydatki w części nie pokryte dofinansowaniem podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o pdop.

UZASADNIENIE


Zgodnie z art.12 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami są w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Jednocześnie zgodnie z art. 12 ust 4 pkt. 14 updop do przychodów nie zalicza się (...) wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.”

Przepis ten jednoznacznie stanowi, iż wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń nie będzie stanowiła przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli są one finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, z tym, że wszystkie te wartości muszą spełniać jeden warunek, muszą być udzielane w ramach rządowych programów.

Jak wynika z powyższego, szkolenia w których będą uczestniczyć pracownicy Spółki, są finansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spółka nie otrzyma bezpośrednio dotacji na konto, otrzyma nieodpłatne...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę