Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Temat tygodnia , Otwarty dostęp

4 czerwca 2020

Dłuższy termin wydania indywidualnej interpretacji podatkowej

52

W kwietniu złożyłam wniosek o wydanie interpretacji podatkowej w sprawie dotyczącej prowadzonej przeze mnie PKPiR. Sprawa jest pilna, ile maksymalnie będę czekać na odpowiedź?

W obecnym stanie prawnym podatnik, który złożył wniosek o wydanie interpretacji podatkowej w kwietniu br., może czekać na jej wydanie nawet do 9 miesięcy. Termin na wydanie podatkowych interpretacji indywidualnych został bowiem wydłużony z 3 do 6 miesięcy. Dodatkowo, Minister Finansów może w drodze rozporządzenia przedłużyć ten termin o kolejne 3 miesiące. Dotyczy to zarówno wniosków, złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 (to jest do 31 marca 2020 r.), jak i złożonych po wejściu w życie tej ustawy do dnia odwołania epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19.

 

UZASADNIENIE

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydaje - na wniosek zainteresowanego - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (art. 14b § 1 o.p.). Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 14b § 2 o.p.). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik, inkasent, osoby trzecie ponoszące odpowiedzialność za zobowiązania podatkowego podatnika lub inny podmiot gospodarczy lub  dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny - zob. art. 14r o.p.).

Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

Wskazać należy, że nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 14b § 5 o.p.).

Termin wydania podatkowej interpretacji indywidualnej określa art. 14d § 1 o.p. Co do zasady, interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 o.p. (dotyczy m.in. okresów zawieszenia postępowania).

Na mocy art. 31g ust. 1 ustawy o przeciwdzi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem