Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy podatek od nieruchomości podlega refakturowaniu

Artykuły | 31 sierpnia 2020 | NR 69
31

Spółka wydzierżawia budynek magazynowy, od którego płaci podatek od nieruchomości. Zgodnie z umową, koszt powyższego podatku obciąża dzierżawcę. W przypadku gdy zapłacony podatek od nieruchomości stanowić będzie koszt podatkowy, jego zwrot przez dzierżawcę będzie dla Spółki stanowił przychód z prowadzonej działalności? A może w takim przypadku zapłacony podatek i jego zwrot przez dzierżawcę są neutralne podatkowo?

  1. Podatek od nieruchomości zawsze jest należnością obciążającą właściciela nieruchomości. 
  2. Koszt podatku od nieruchomości, wykorzystywanej przez Spółkę w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, będzie dla niej kosztem uzyskania przychodu pod warunkiem spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  3. Zwrot zapłaconego przez Spółkę w/w podatku, przez dzierżawcę tej nieruchomości zgodnie z postanowieniami umowy dzierżawy stanowić będzie dla Spółki jako wydzierżawiającego przychód.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Według przepisów w/w ustawy, kosztami uzyskania przychodów będą takie wydatki, które wykazują związek z przychodami podatnika, osiąganymi w roku podatkowym. Związek ten musi przyczyniać się w sposób pośredni lub bezpośredni do  osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów, do zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. 
Jeżeli przepisy temu się nie sprzeciwiają, do kosztów podatkowych zaliczone mogą zostać również obciążenia publicznoprawne pod warunkiem, że spełniają warunki z art. 15 ust. 1 ustawy o pdop. Wydatki z tytułu podatku od nieruchomości nie zostały także wymienione w katalogu zawartym w przepisach art. 16 ust. 1 w/w ustawy jako wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.
Oznacza to, że właściciel nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą, którą wykorzystuje w prowadzonej działalności, będzie mógł zaliczyć poniesiony wydatek, bowiem ten wykazuje związek z przychodami podatnika, ze względu na to, iż jest to obowiązkowe, publicznoprawne świadczenie, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem korzystania z obiektów, które wykorzystywane są przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej.
Należy jednak pamiętać, że podatek od nieruchomości jako należność publicznoprawna, nie może być przedmiotem sprzedaży. Zgodnie z art. 6 ustawy Ordynacja podatkowa, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Podatek od nieruchomości jest podatkiem o charakterze majątkowy, ponieważ zwią...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę