Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

31 marca 2020

NR 64 (Kwiecień 2020)

Brak zapłaty w ujęciu rocznym - korekta przychodu po stronie wierzyciela

146

15 stycznia 2020 roku zawarliśmy umowę o świadczenie jednorazowe usługi, do której wystawiono fakturę na kwotę netto 100.000 zł. Termin zapłaty określono na ostatni dzień stycznia 2020 roku. Nasz kontrahent (dłużnik) na pewno nie jest w stanie likwidacji ani innych postępowań związanych z restrukturyzacją ekonomiczną. Kiedy będziemy mogli dokonać korekty przychodu?

ODPOWIEDŹ


W ramach nowej instytucji mającej ograniczać zatory płatnicze nie dokonujemy korekty przychodów lecz podstawy opodatkowania. Po stronie sprzedawcy, czyli wierzyciela jest to prawo a nie obowiązek. Wierzyciel dokonuje korekty w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. 

Skutkiem obniżenia podstawy opodatkowania jest niższy podatek należny za rok podatkowy. Podatnik może również zmniejszać podstawę opodatkowania w ciągu roku – przy czym zasada jest ta sama - musi upłynąć 90 dni od dnia następującego po dniu terminu płatności. 

UZASADNIENIE


Korekty mające na celu ograniczanie skutków zatorów płatniczych nie dotyczą w swej istocie korekty przychodów i kosztów podatkowych, ale wysokości podstawy opodatkowania. Jest to zatem całkowicie inny mechanizm niż stosowany w latach poprzednich. 

Zakres przedmiotowy nowej regulacji dotyczącej korekt został określony w treści art.26i ust.8 u.p.d.o.f. w myśl, którego przepisy … stosuje się wyłącznie do wierzytelności lub zobowiązań, odpowiednio o zapłatę lub do zapłaty, świadczeń pieniężnych, wynikających z transakcji handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji przynajmniej u jednej ze stron określa się przychody lub koszty uzyskania przychodów, bez względu na termin ich ujęcia w tych przychodach lub kosztach uzyskania przychodów.

W odniesieniu do korekty przychodów należy wskazać na treść art.26i ust.1 u.p.d.o.f. zgodnie z którym, podstawa obliczenia podatku ustalona zgodnie z art.26 ust.1, art.30c ust.2 lub art.30ca ust.3 oraz po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art.26e może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art.4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. 

Powyższy przepis pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

  • wierzyciel może a nie musi, dokonać korekty podstawy opodatkowania, gdy dojdzie do opóźnienia w uregulowaniu wierzytelności,
  • korekta podstawy opodatkowania jest możliwa dopiero po upływie 90 dni od daty, w której wierzytelność miała być uregulowana,
  • źródłem korekty mogą być wierzytelności z tytułu wystawionych faktur, rachunków jak i umów cywilnoprawnych,
  • okres 90 dni liczy się w ten sposób, że biegnie począwszy od pierwszego dnia następującego po upływie terminu do uregulowania zobowiązania (art.26i ust.11 u.p.d.o.f.),
  • dodatkowo należy także wziąć pod uwagę treść art.26i ust.15 u.p.d.of, która mówi, że jeżeli termin zapłaty określono z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, przez termin zapłaty należy rozumieć termin zgodny z treścią ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz.118 ze zm.),
  • aby móc dokonać korekty zmniejszającej transakcja handlowa musi być zawarta w ramach działalności wierzyciela oraz dłużnika, dla których dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce (art.26i ust.10 pkt 3). 

Z kolei ust.7 art.26i ustawy dotyczy faktu uregu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę