Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Amortyzacja sprzętu przy działalności sezonowej

Artykuły | 31 sierpnia 2020 | NR 69
26

Prowadzę działalność turystyczną, która jest działalnością sezonową. W ramach niej wypożyczam sprzęt pływający. Część tego sprzętu stanowi środek trwały w rozumieniu przepisów podatkowych (łodzie żaglowe, łodzie motorowe). Jak należy amortyzować powyższy sprzęt w przypadku działalności sezonowej?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z treścią art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku. 

UZASADNIENIE

Sezonowa działalność gospodarcza charakteryzuje się tym , iż prowadzona jest tyko przez określoną część roku kalendarzowego. Jest to ta część roku, w której następuje intensyfikacja zapotrzebowania na wytwarzane produkty albo usługi przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pozostały okres jest tzw. okresem martwym w tego rodzaju działalności. 
Jak w tego rodzaju działalności wygląda amortyzacja środków trwałych w niej wykorzystywanych?
Stosownie do treści art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.
W myśl art. 22f ust. 1 ustawy o pdof podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b. 
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 22h-22m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10.000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22m albo jednorazowo 
- w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym – ust. 3 powyższego artykułu.
Zgodnie z treścią art. 22h ust. 1 pkt 3 usta...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę